Induló csoportok

Kezdés dátuma Helyszín Oktatás díja
(Vizsgadíj nélkül)
Vizsgadíj Részletfizetés
(Vizsgadíjjal)
Időtartam / Óraszám Tanfolyami napok Megjegyzés
2017-11-30 folyamatban Dunakeszi (Pest megye) 200 000 Ft 45 000 Ft részletező a tájékoztatóban 150 óra csütörtök-péntek-szombat - 7:00-15:00, minden második héten

Kiváló cégér a Mester cím!

Presztízst jelent a mester cím! A megrendelők szívesebben fordulnak ahhoz a szakemberhez, aki ezt már megszerezte, vélik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál is, mely szervezet felügyelete alatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Magiszter Menedzser Kft. szervezésében már „avattunk” mestereket a méhészek körében

2017.augusztus 31-én, a Mesterlovász szakmai képzés és vizsga megszervezésére és lebonyolítására kaptunk engedélyt.

Miért érdemes elvégezni a mester képzést?

Aki a „mester” címet viseli, kiemelkedik a többi szakember közül, nem csak a szaktudás tekintetében, hiszen a mesterlovász nem csak a lovakkal tud jól kommunikálni (ami nagyon-nagy dolog), hanem tudja azt is, hogy a lovász tanulóknak mit és hogyan kell teljesíteni a szakmai vizsgán, ehhez a megfelelő tudást is tudja, hogyan adja át, tud differenciáltan bánni a tanulókkal, és következetesen nevelni. Képes a lovászok munkájának irányítására, valamint külső partereikkel könnyebben megtalálják a közös hangot.

„A mezőgazdaság viszonyaihoz alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő és mesterségét űző szakembereknek, mint lovarda, lehetőségük van (egyéb feltételek teljesülése esetén), a lovász tanulókat, gyakorlati helyként fogadni, amit a Nemzeti Agrár Kamara is támogat. Ezzel újabb ajtók nyílnak meg, többek között, saját lovászaikat nevelhetik ki.

Miért fontos a mestervizsga megszerzése a szakemberek számára? A duális képzésben tanulók szakmai, elméleti ismereteiket a szakképző iskolákban sajátítják el, gyakorlati oktatásuk pedig a gazdálkodó szervezeteknél zajlik, így versenyképes szaktudást szerezhetnek. A külső gyakorlati képzőhelyeknek rendelkezniük kell gyakorlati képzés folytatásához szükséges határozattal, melyet az illetékes Nemzeti Agrár Kamara ad ki. A 2016/2017- es tanévtől a törvény előírja, hogy csak mestervizsgával rendelkező személy (törvényben foglaltak kivételével) foglalkozhat a tanulók oktatásával külső gyakorlati helyeken.

 

A képzés családias hangulatban történő, gyakorlat orientált műhelymunka keretében valósul meg, ami alapján a Mesterlovász, munkáját a munka-egészségügyi, balesetvédelmi, tűzvédelmi valamint a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően képes szervezi, eleget tud tenni a tulajdonosi és a társadalmi elvárásoknak.

Ennek a képzési formának az elsődleges célja a magasan képzett szakemberekből álló gazdálkodói réteg kialakítása, azaz a szakmai utánpótlás-nevelés. Így a képzéseket végző megfelelő színvonalú oktató szervezetek és gyakorlati képzőhelyek kiválasztására jelentős hangsúlyt helyez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

 

A mesterképzésben végzettek számára a díszoklevél átadása az idei évtől már országos szervezésű, hangsúlyos, ünnepi keretek között kerül majd sor, ezzel is emelve a képzés súlyát- jelentőségét – megítélését.

A felvétel folyamatosan zajlik, várjuk a jelentkezéseket a szakmai képzésre!

A mesterképzés helyszínei

Elméleti és gyakorlati képzés: Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégia Kft.

(Alagi Tréningközpont, 2120 Dunakeszi, Nádori u. 4.)

Parkolás: saját parkolóban ingyenes

Oktatók: Kiváló szakmai tudással rendelkező, gyakorlott szakemberek

Oktatási anyagok, segédletek: aktuális kidolgozott szakmai anyagok, jegyzetek kerülnek kiadásra

A képzés célja

A képzés alapvető célja, hogy a mesterlovász szakember, szakmai tevékenységét magas színvonalon végezze, ennek érdekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket sajátítson el, melynek alapján mesterként, ne csak a lótenyésztés, a lótartás és a lóhasználat szerteágazó területén tudjon vállalkozni, hanem a pedagógiai és pszichológiai ismeretek alkalmazásával, a lovász tanulóknak használható, biztos szakmai tudást tudjon átadni. Szakmai tudásával, emberi magatartásával eleget tudjon tenni a szakma magasabb szintű elvárásainak.

A képzés moduljai / tantárgyai

Vállalkozási ismeretek

Pedagógiai ismeretek

Mesterlovász szakmai ismeretek

 

Vállalkozási ismeretek tartalma:

o A vállalkozás indításához és működtetéséhez kapcsolódó jogi folyamatokat átlássa

o A vállalkozót terhelő büntető- és polgárjogi felelősséggel elsajátítsa a hatóságokkal, valamint az ügyvéddel, könyvvizsgálóval, stb. való kapcsolattartás formáit és technikáit

o A vállalkozás irányításához szükséges korszerű vezetői szerepet betöltse, a munkafolyamatokat komplexen menedzselje és kontrollálja, a problémákat proaktívan, konstruktívan megoldja, a munkavállalókat motiválja és vezesse

o Az adózással kapcsolatos kötelezettségeit, az ezzel kapcsolatos határidőket átlássa, betartsa, továbbá az ezzel a feladatkörrel megbízott munkavállaló/alvállalkozó munkavégzését ellenőrizze

o A munkavállalókat érintő munkaügyi és TB feladatokat ellássa, továbbá az alapvető HR feladatokat (toborzás-kiválasztás, motiváció, teljesítményértékelés) átlássa, az ezekkel a feladatokkal megbízott munkavállaló munkavégzését ellenőrizze

o A számviteli jogszabályokat, a beszámoló készítés folyamatát és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek

o A házipénztár és a bankszámla kezelése

o Üzleti tervet készít költség- és bevételelemzéseket végez

o Marketingstratégiát dolgozzon ki a vállalkozás számára és azt hatékonyan megvalósítsa

 

Pedagógiai ismeretek tartalma:

o A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

o A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

o A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

o A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

o A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

o A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

o A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

o Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

o A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

o A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

o A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

o A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

o A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

o A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

o A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

o A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

o A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

 

Mesterlovász szakmai ismeretek:

Szakmai elméleti követelmények

Lógondozás

- A ló szerveinek és szervrendszereinek felépítése, működése, az életjelenségei

- Az egészséges és a beteg ló

- A ló testtájai

- A ló jármódjainak és mozgásának megítélése

- A ló táplálkozási és takarmányozási sajátosságai

- A lovak takarmányai, azok minőségi követelményei és érzékszervi vizsgálata

- A takarmányozás célja, jelentősége, feladatai és a takarmányvizsgálati eljárások

- A lovak táplálóanyag-igénye és a takarmányok tápértéke

- A takarmányok összetétele, alkotórészei

- A lótakarmányok csoportosítása, eltarthatósága és tárolása

- Az etetés és itatás, valamint a legeltetés módjai, szabályai

- A lovak tartásának és elhelyezésének szabályai

- A lóápolás munkafolyamatai

- A lovak hasznosítás és korcsoport szerinti mozgatásának szempontjai

- A lovak fontosabb betegségei, megbetegedései, tünetei és felismerése

- A kórokok és kórokozók, az általuk okozott megbetegedések

- A sántaság fogalma, típusai és ezek felismerésének lehetőségei

- A lóval kapcsolatos szakterületen alkalmazott gépek és berendezések biztonságtechnikája

- A tűz- és környezetvédelem fogalma és feladatai

- Az elsősegélynyújtás alapjai

- A lovas etikával kapcsolatos alapelvek

- A lószállítás szabályai

Lótenyésztés

- A ló kialakulása, evolúciója, származása, rendszertana, a rokonfajok, valamint a háziasítás

- A lótenyésztésünk történelmi vonatkozásai, a tradicionális ménesek története

- A magyar lótenyésztés jelenlegi helyzete és szakmai irányítása

- A hazai és külföldi lófajták

- A hazai fajtatenyésztő egyesületek működése és feladatai

- A törzskönyvezés, az egyedi tartós megjelölés és a névadás szabályai

- A lovak elbírálásának szabályai, a ló külső és belső értékmérő tulajdonságai

- A tenyésztési módszerek és eljárások, a teljesítményvizsgálat rendszere

- A mesterséges termékenyítés, az embrió-átültetés és a biotechnológia jelentősége

- A mén és a kanca nemi szerveinek felépítése, a működése és ezek megbetegedéseinek felismerése

Lovaglás

- A ló- és lovassport versenyszabályait

- A különböző lovasbemutatók és játékok lebonyolításának a lehetőségei, a lovak különböző feladatokhoz történő betanításának előírásai és lehetőségei

- A lovaglási alapelvek

- A lóra való befolyás és a segítségek alkalmazásának módjai

- A lovardai gyakorlatok és végrehajtásuk módja

- A lovardai szabályok

Fogathajtás

- A lósport és lovassport szakágai és szervezetei

- A lovak fogatba történő betanításának előírásai és lehetőségei

- A fogathajtási alapelvek

- A hajtó, lóra való befolyásának módjai

- A fogat összeállítása és a lovak pozíciója a fogatban

- A lovardai alakzatok és hajtásuk módja

LovasGal5

A mester munkaterületének rövid leírása

A mesterlovász szakmai elméleti és gyakorlati tudása alapján, valamint az ügyviteli, jogi és pénzügyi ismeretek birtokában alkalmas lovas vállalkozás létesítésére, a lóval kapcsolatos különféle tevékenységek (tenyésztés, tartás, használat) ellátására, ezek irányítására, illetve lovasiskolák, lovaspanziók szakszerű működtetésére.

Feladatköréhez tartozik a rábízott dolgozók, tanulók munkájának emberi és szakmai vezetése, irányítása.

A vizsgára bocsátás feltételei és a mestervizsga

Valamennyi modulzáró vizsga (három darab) eredményes letétele (akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető)

A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket (20 - 20%)

A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

A mestervizsga szervezeti rendje:

Mesterlovász mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

1. Írásbeli vizsgatevékenység

2. Gyakorlati vizsgatevékenység

3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

1.Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

Központilag kiadott feladatlap megoldása. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

Az írásbeli feladat időtartama: 180 perc

 

2. Szakmai gyakorlati vizsgatevékenység

2.1. A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai.

1. vizsgafeladat:

Egy ló szakszerű ápolása, bemutatóra, szemlére történő előkészítése, ezt követően az elővezetés, felállítás és bemutatás.

2. vizsgafeladat:

Takarmány-felismerési és - minősítési feladat végrehajtása.

3. vizsgafeladat:

A gyakorlati követelményekből összeállított tétel kihúzása és végrehajtása.

4. vizsgafeladat:

A jelölt választása alapján könnyűosztályú díjlovaglási vagy fogathajtó rajtengedély vizsga gyakorlati követelményrendszerével összhangban meghatározott díjhajtási és akadályhajtási feladat végrehajtása.

 

3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szakmai szóbeli tételekből.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételekből.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

C) Vállalakozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételekből.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

 

A program elvégzését igazoló irat:

o mesterlevél, mesterigazolvány

A képzési díj és befizetése

Képzési díj befizetése egy összegben:

Tanfolyami díj

Vizsgadíj

Összesen

Határidő

200 000 Ft

45 000 Ft

245 000 Ft

beiratkozáskor

 

Képzési díj befizetése részletekben:

Részlet

Határidő

Összeg

1. részlet

beiratkozáskor

80 000 Ft

2. részlet

2017.12.10.

80 000 Ft

3. részlet 2018.01.10. 85 000 Ft

 

Kizárólag vizsgatevékenység esetén:

Vizsgadíj: 50 000 Ft melyet a vizsgára jelentkezéskor kell befizetni.

A képzési díj 80%-a (ill. max. 150.000 Ft) visszaigényelhető!

Jogszabályi változások miatt, tervezetten a visszaigénylési díj mértéke magasabb lesz.

A visszaigénylés feltétele: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által gyakorlati képzőhelyként

nyilvántartásba vett/vagy a jövőben nyilvántartásba kerülő helyeknél, státuszban (vagy vállalkozó) van a mesterképzésben résztvevő személy.

 

A befizetés lehetséges banki átutalással, Erste bankban a Magiszter Menedzser Kft. bankszámlájára (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018) történő befizetéssel, készpénzes befizetéssel a Magiszter Menedzser Kft. irodájában, bankkártyás befizetéssel az online hallgatói fiókból.

Beiratkozás

Beiratkozáshoz kérjük, online vagy telefonon (20/453-7857) vegye fel velünk a kapcsolatot.

Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a fenti telefonszámon.

 

A minimális tanfolyami létszám: 10 fő.

 

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség:

Lótenyésztő

22 2 6134 0610 04

31 6203 05

Lótartó és -tenyésztő

31 624 05

31 621 04

Lovász

34 621 02

Belovagló (BEREITER)

22 2 6139 0640 01

33 6203 01

31 624 04

31 621 04 0001 31 01

35 813 01

Lovastúra-vezető

42 2 5129 0820 05

51 7872 02

52 812 02

52 812 02

54 812 02

Lótenyésztő szaktechnikus

22 5 3124 1663 05

53 6203 03

 

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakirányú szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról, ez jelentkezés után rajtunk keresztül intézhető.

 

Szakmai gyakorlat:

- szakirányú szakmunkás bizonyítvány esetén legalább 5 év,

- középfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év,

- felsőfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év.

(a gyakorlati idő számítása, NEM a végzetség meglététől számítandó)

 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges (formanyomtatványunkon a háziorvossal igazolható)

Előzetesen elvárt ismeretek: Alapvető informatikai ismertekkel rendelkezik (szövegszerkesztés, internethasználat, Excel)

 

Kérjük beiratkozás előtt, szkennelve vagy postai úton küldje meg az alábbi dokumentumokat a magiszter.pusztaizsofi@gmail.com, vagy 1064 Budapest, Izabella utca 44/A Fsz.3. címre.

A beiratkozáshoz, ugyanezeket az alábbi eredeti dokumentumokat, szíveskedjen magával hozni:

​1. Jelentkezési lapok, kitöltve, aláírva:

1.1.: Jelentkezési lap képzésre,

1.2.: Jelentkezési lap Mestervizsgára (NAK-NY01)

2. Végzettséget igazoló bizonyítvány:

2.1.: Szakirányú szakmunkás bizonyítvány (5 év szakmai gyakorlat):
- Lótenyésztő
- Lótartó- és tenyésztő
- Lovász 
VAGY
Szakirányú középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány (3 év szakmai gyakorlat):
- Belovagló
- Lovastúra-vezető
VAGY
Szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló bizonyítvány (3 év szakmai gyakorlat):
- Lótenyésztő szaktechnikus
VAGY
más releváns végzettség, amihez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától állásfoglalás szükséget, ami rajtunk keresztül intézhető:
- Hippológus
- Lovas Kultúra Oktató
- Állattenyésztő Mérnök
- Lótenyésztő Szakmérnök
- Ménesgazda
VAGY
egyéb releváns végzettség és szakmai tapasztalat, amihez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától referencia igazolás kérhető, rajtunk keresztül:
- Testnevelési Főiskolai Lovassport edző.

2.2.: 1996-tól letett mestervizsgát igazoló bizonyítvány vagy egyes mestervizsga-részek letételét igazoló bizonyítvány(ok), vagy törzslapkivonat.

3. Szakirányú, szakmai gyakorlatot dokumentáló igazolás:

Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány,
Saját cég esetén: a cég aláírási címpéldánya, cégkivonat és munkáltató igazolás a saját cégtől.
Alkalmazottként: munkáltatói igazolás, vagy keresetigazolás
Nem alkalmazottként: egyéb igazolás önkéntes munkáról, vagy egyesületi gyakorlatról.

4. Egészségügyi alkalmasság igazolására szolgáló: Orvosi igazolásra kiadott formanyomtatványunk.

5. Személyes okmányok:

- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány.

 

Ügyintéző neve: Pusztai Zsófia

Telefonszáma: 20/453-7857
E-mail: magiszter.pusztaizsofi@gmail.com

Várjuk szeretettel a MESTERLOVÁSZ képzésre!


Képzés neve Időtartam / Óraszám

Lóápoló- és gondozó

4 hónap / 320 óra

Tovább a képzéshez

Lóápoló- és gondozó

4 hónap / 320 óra

Tovább a képzéshez

Minden jog fenntartva © 2015 - Magiszter Menedzser Kft.